+Get This!
Ta strona wykorzystuje cookies w celu świadczenia usług jak najlepszej jakości. Przeczytaj o polityce plików cookie. Zamknij lub Zamknij i nie pokazuj więcej
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląskO firmieSeparatorBHP i PPożSeparatorStojakiSeparatorSuszarkiHeader2
bhp i ppoż szkolenia, bhp katowice mysłowice śląsk

Naszą stronę odwiedziło już 2721822 osób.Kodeks Pracy 2016Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 238.

§1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:

 • ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją),
 • organizacji związkowej reprezentującej pracowników - należy przez to rozumieć organizację związkową zrzeszającą pracowników, dla których układ jest zawierany. Dotyczy to również zrzeszenia (federacji) związków zawodowych, w skład którego wchodzą te organizacje związkowe, a także ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) zrzeszającej takie organizacje związkowe lub zrzeszenia (federacje) związków zawodowych.

§2. Przepisy Rozdziału odnoszące się do:

 • układu - stosuje się odpowiednio do układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
 • pracodawców - stosuje się odpowiednio do pracodawcy.
Art. 239.

§1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.

§2. Układem mogą być objęte osoby świadczące prace na innej podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści.

§3. Układu nie zawiera się dla:

 • członków korpusu służby cywilnej,
 • pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,
 • pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w:
 • urzędach marszałkowskich,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach gminy,
 • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
 • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sędziów i prokuratorów.
Art. 240.

§1. Układ określa:

 • warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3,
 • wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.

§2. Układ może określać inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.

§3. Układ nie może naruszać praw osób trzecich.

§4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów.

§5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4.

Art. 241.

(uchylony).

Art. 2411.

Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności ustalić:

 • sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego treści,
 • tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu,
 • tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygania sporów między stronami w tym zakresie.
 • (skreślony).
Art. 2412.

§1. Zawarcie układu następuje w drodze rokowań.

§2. Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje związkowe.

§3. Strona uprawniona do zawarcia układu nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań:

 • w celu zawarcia układu dla pracowników nie objętych układem,
 • w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej bądź finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników,
 • jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.
Art. 2413.

§1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności:

 • uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją ekonomiczną pracodawców,
 • powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawców,
 • poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem.

§2. Strony układu mogą określić tryb rozstrzygania kwestii spornych związanych z przedmiotem rokowań lub innych spornych zagadnień, które mogą wyłonić się w trakcie tych rokowań. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, chyba że strony postanowią o ich stosowaniu w określonym zakresie.

Art. 2414.

§1. Pracodawca jest obowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzącym rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami i niezbędnym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. Obowiązek ten dotyczy w szczególności informacji objętych sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego.

§2. Przedstawiciele związków zawodowych są obowiązani do nieujawniania uzyskanych od pracodawcy informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§3. Na żądanie każdej ze stron może być powołany ekspert, którego zadaniem jest przedstawienie opinii w sprawach związanych z przedmiotem rokowań. Koszty ekspertyzy pokrywa strona, która żądała powołania eksperta, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4. Przepisy § 1

BHP Szkolenia Okresowe Katowice Mysłowice Śląsk

BHP i PPOŻ, Ryzyko Zawodowe, Doradztwo BHP